Badania Psychologiczno – Pedagogiczne

Jednym z głównych zadań naszej Poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosujemy różnorodne metody i techniki badawcze. Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.

Na badanie w CLiPP zgłaszane są dzieci i młodzież przez rodziców lub prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia może zgłaszać się samodzielnie.

Poradnia CLiPP wspiera dzieci, które potrzebują pomocy, aby prawidłowo się rozwijać, poprzez kompleksową diagnozę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Cały proces diagnostyczny rozpoczynamy od wnikliwej obserwacji, wywiadu oraz przeprowadzenia rzetelnego badania, którego wyniki są dokładnie analizowane. Na tej podstawie zostaje postawiona diagnoza. W kolejnym etapie prowadzimy profesjonalną terapię, wspieramy, rozwijamy, pomagamy przezwyciężać trudności.

Oferujemy:

 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe),
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi,
 • diagnozę inteligencji,
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej),
 • diagnozę logopedyczną,
 • diagnozę preferencji edukacyjno–zawodowych,
 • diagnozę w kierunku uzdolnień,
 • diagnozę integracji sensorycznej.

Prowadzimy:

 • wczesne wspomaganie rozwoju;
 • terapię integracji sensorycznej;
 • treningi umiejętności społecznych TUS;
 • terapie logopedyczną;
 • terapię psychologiczną;
 • terapię pedagogiczną;
 • terapię ręki;
 • terapię metodą Warnkego

Poradnia udziela również pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, a także pomaga rozwiązywać ich własne problemy, dotyczące świata dorosłych.

W naszej pracy podchodzimy indywidualnie do każdej osoby, wykazujemy rzetelność oraz zaangażowanie, dbamy o ciepłą i przyjazną atmosferę. Ogromną wagę przywiązujemy do rozpoznania i zrozumienia potrzeb naszych podopiecznych oraz do jak najlepszej komunikacji z ich opiekunami. Rodzice są dla nas partnerami w pracy z dzieckiem. Angażujemy ich w walkę z trudnościami, wskazujemy możliwe drogi pokonania problemu. To właśnie rodzice są najbardziej cennym i wiarygodnym źródłem informacji o dziecku. Wspieramy ich i pomagamy im radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, w budowaniu prawidłowych relacji i więzi w rodzinie.
Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie. Cechuje nas otwartość na potrzeby innych, szacunek, życzliwość i dyskrecja w stosunku do osób korzystających z naszej pomocy. Nasza kadra, to profesjonaliści z dużą wiedzą oraz doświadczeniem. Ciepli, wyrozumiali, serdeczni i empatyczni.

Poradnia funkcjonuje w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.
Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania następujących opinii dotyczących:

 • Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
 • Specyficznych trudności w uczeniu się – § 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym – art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
 • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego – art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
 • Nauki w klasie terapeutycznej – § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych – § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Zwolnienia z nauki drugiego języka – § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy § 16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy – § 16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu – art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – art. 3045 § 4 Kodeksu pracy