Pedagog

Terapia pedagogiczna ma za zadanie poprawić i usprawnić wyuczone już funkcje i wyrównać ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Zajęcia pedagogiczne stymulują rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Dla kogo:

 • z zaburzeniami postrzegania wzrokowego;
 • z zaburzeniami postrzegania słuchowego;
 • z wadami słuchu fonematycznego;
 • mniej sprawnych manualnie;
 • z problemami koncentracji uwagi;
 • nadpobudliwych psychoruchowo;
 • niesamodzielnych;
 • dyslektyków;
 • dysortografików;
 • dysgrafików;
 • dyskalkulików.

Cele terapii:

 • stymulowanie rozwoju dziecka (cel nadrzędny);
 • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych;
 • wyrównywanie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach;
 • eliminowanie niepowodzeń dydaktycznych;
 • eliminowanie niepowodzeń w społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniu;
 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;
 • wspomaganie rozwoju psychicznego;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • usprawnienie zdolności koncentracji.