Regulamin CLiPP Violetta Stasiak – Ogonowska

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

 1. CLiPP Violetta Stasiak – Ogonowska (zwane dalej CLiPP) jest prywatną placówką, której celem jest udzielanie pomocy logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i fizjoterapeutycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Poszczególne formy pomocy obejmują działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i wspierającą.
 2. Działalność CLiPP regulują odpowiednie przepisy prawa, zaś zasady świadczenia przez CLiPP usług reguluje niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) oraz odpowiednie przepisy prawa.
 3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna CLiPP jest prywatną placówką oświatową która świadczy usługi w ramach działalności CLiPP Violetta Stasiak – Ogonowska.

Rozdział 2 

Świadczenie usług

 1. CLiPP wykonuje usługi za pośrednictwem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 2. CLiPP prowadzi dokumentację pacjentów zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz wewnętrznymi procedurami.
 3. CLiPP świadczy usługi odpłatnie. Cennik usług znajduje się w lokalu, w którym wykonywane są usługi oraz na stronie internetowej www.clipp.pl
 4. CLiPP nie udziela pacjentom pomocy finansowej ani rzeczowej.
 5. CLiPP zobowiązuje się zapewnić wszystkie pomoce potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
 6. W przypadku nieobecności terapeuty, CLiPP zobowiązuje się niezwłocznie poinformować pacjenta o odwołaniu wizyty. Jeśli pojawi się możliwość zastępstwa, CLiPP będzie ustalał jego warunki indywidualnie z pacjentem.

Rozdział 3

Zasady korzystania przez klientów z usług CLiPP

 1. Wizyty pacjentów odbywają się zawsze po wcześniejszej rejestracji pacjenta.
 2. Rejestracji można dokonywać osobiście bądź telefonicznie.
 3. Rezerwacja wizyty jest jednoznaczna z zapoznaniem się z obowiązującym regulaminem placówki i zobowiązaniem do przestrzegania jego zasad.
 4. Pacjent zobowiązany jest do przestrzeganie terminarza uzgodnionych wizyt.
 5. W godzinach ustalonej wizyty Terapeuta będzie oczekiwał na Państwa w gotowości do pracy – stąd w przypadku braku możności odbycia ustalonej wizyty przez Państwa prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu do danego Terapeuty lub rejestracji przed upływem wyznaczonego terminu.
 6. Odwołanie przez pacjenta (rodzica lub opiekuna prawnego pacjenta) wcześniej zaplanowanej wizyty powinno nastąpić najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę.
 7. Brak odwołania wizyty (patrz pkt.6) skutkować będzie opłatą w wysokości wartości zaplanowanej wizyty.
 8. W przypadku dwukrotnego pod rząd braku odwołania wizyty przez pacjenta (rodzica lub opiekuna prawnego). Terapeuta ma prawo do anulowania wszystkich zaplanowanych kolejnych rezerwacji terminów wizyt danego pacjenta.
 9. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez pacjenta nie będzie ona przedłużana.
 10. W przypadku nieregularnych wizyt pacjenta (częste odwoływanie wizyt, nie stosowanie się do zaleceń terapeuty) Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za brak postępów w terapii.

Rozdział 4

Pozostałe prawa i obowiązki pacjentów

 1. Pacjent zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednich dokumentów lub zaświadczeń, o których przedłożenie poprosi pracownik i które będą przydatne w celu prawidłowego wykonywania usług. W przypadku konieczności wydania przez CLiPP opinii dotyczącej pacjenta, pacjent zobowiązany jest przedłożyć wszystkie wymagane prawem dokumenty i informacje
 2. Pacjent zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta.
 3. Pacjent może w każdym czasie zrezygnować z usług CLiPP na własne żądanie, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu dotyczących rozliczeń zamieszczonych w Rozdziale 3. O swojej decyzji zobowiązany jest niezwłocznie poinformować CLiPP.

Rozdział 5

Niepełnoletni pacjenci

 1. Rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego klienta zobowiązany jest punktualnie odprowadzić i odebrać klienta z sesji lub zajęć.
 2. Przy zapisaniu niepełnoletniego klienta do CLiPP, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przekazać pracownikom informację, kto jest uprawniony do odebrania pacjenta po skończonej sesji lub zajęciach, lub wydania pisemnego pozwolenia samodzielny powrót dziecka do domu, w sytuacji, gdy Rodzic sam o tym zdecyduje.
 3. CLiPP ma prawo odmówić wydania po terapii lub zajęciach niepełnoletniego pacjenta osobie, której stan wskazuje na to, że jest ona nietrzeźwa lub po użyciu narkotyków, środków odurzających lub psychoaktywnych.
 4. CLiPP może zasugerować, czy rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego pacjenta powinni brać udział w terapii lub zajęciach czy powinni opuścić terapię lub zajęcia.

Rozdział 6

Dane osobowe

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usług przez CLiPP, pacjent przekaże swoje dane osobowe na formularzu.
 2. CLiPP jest administratorem danych osobowych przekazywanych jej przez pacjentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, CLiPP informuje, że:
  • pełna nazwa CLiPP brzmi: CLiPP Violetta Stasiak-Ogonowska, a jego siedziba mieści się w Opolu przy ul. Grodzieńskiej 19, 45-316,
  • dane osobowe pacjenta zbierane są przez CLiPP w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług,
  • pacjent ma pełne prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
  • podanie danych osobowych przez pacjentów ma charakter dobrowolny.
 4. Przekazując dane osobowe klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości powyższe informacje.
 5. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 1. Za Regulamin wiążący CLiPP i pacjenta uznaje się Regulamin dostępny w siedzibie CLiPP lub zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.clipp.pl w czasie świadczenia przez CLiPP na rzecz pacjenta usług.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. CLiPP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym klient zostanie powiadomiony poprzez wywieszenie stosownej informacji w siedzibie CLiPP lub zamieszczenie jej na stronie internetowej.
 4. Aktualizacja regulamin CLiPP wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

Wszelkie skargi i wnioski prosimy składać na adres mailowy CLiPP: clipprecepcja@outlook.com