Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy dzieciom i ich rodzinom, poprzez kompleksową i profesjonalną pomoc. Ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia).

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Dla dzieci:

 • urodzonych przedwcześnie (wcześniaków);
 • z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku;
 • ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym;
 • z problemami około urodzeniowymi;
 • z problemami zachowania;
 • z autyzmem;
 • z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem;
 • z zespołami genetycznymi.

Procedura:

 • Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek o objecie dziecka WWRD i dołącza do niego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Dyrektor poradni CLiPP powołuje zespół WWRD dla danego dziecka.
 • Zespół opracowuje program dla dziecka objętego WWRD oraz ustala, w porozumieniu z rodzicem, terminarz zajęć.

Dokumenty do pobrania